< zpět

                                          11 TEMATICKÝCH CÍLŮ FONDŮ ESIZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013, článek 9:

Tematické cíle
S cílem přispět ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k plnění zvláštních úkolů stanovených pro jednotlivé fondy v souladu s jejich cíli vycházejícími ze Smlouvy, včetně hospodářské, sociální a územní soudržnosti, každý fond ESI podporuje tyto tematické cíle:
      1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
      2) zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií,
      3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV)
          a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF),
      4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích,
      5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik,
      6) zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů,
      7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách,
      8) podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil,
      9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci,
   10) investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností
          a do celoživotního učení,

   11) posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné
          veřejné správě.
Tematické cíle se promítají do konkrétních priorit každého fondu ESI, které jsou stanoveny v pravidlech pro daný fond.“
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017