< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KURZY AUDIOVIZUÁLNÍ A FILMOVÉ VÝCHOVY


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Plakát na kurzy

Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání celkem 14 víkendových kurzů audiovizuální a filmové výchovy. První kurzy jsme pořádali od března do června 2018. Další termíny kurzů jsou 15. – 16. prosince 2018, 19. – 20. leden, 16. – 17. únor, 16. – 17. březen, 27. – 28. duben, 18. – 19. květen a 22. – 23. červen 2019. Kurzy budeme pořádat v Centru podpory uměleckých aktivit Impuls, Tomkova 22, Hradec Králové.
Kurzy, stejně jako ostatní aktivity projektu, jsou pro učitele i budoucí učitele zdarma.

Komu jsou kurzy určeny
Studentům pedagogických fakult, uměleckých VŠ a konzervatoří a učitelům základních uměleckých škol. Metodika kurzu navazuje na prakticky ověřenou, dvacetiletou zkušenost Školy audiovizuální tvorby Centra podpory uměleckých aktivit Impuls v Hradci Králové.

Profil absolventa
Absolvent se seznámí komplexně s metodikou Filmové/audiovizuální tvorby a výchovy. Získané teoretické informace a především praktické zkušenosti dovede aktivně a inspirativně uplatnit při vedení dětí a mládeže a dalších zájemců o audiovizi ve třech oblastech:
1. Inspiruje a vede k užívání audiovizuální techniky a přístrojů jako příležitosti k tvůrčímu experimentu, sebevyjádření, komunikaci a týmové spolupráci. Ovládá základní vyjadřovací možnosti a prostředky „filmového jazyka.“
2. Orientuje se v hlavních etapách vývoje filmu a audiovizuálního vyjadřování, v jeho současných podobách i perspektivě a orientuje děti a mládež i další zájemce v rozpoznávání těchto hodnot, jejich recepci a následné reflexi.
3. Je připraven vést praktická cvičení a natáčení a zprostředkovat tyto zkušenosti účastníkům a je schopen vytvořit samostatně audiovizuální pomůcku nebo krátký program.

Praktické dovednosti absolventa
•  ovládá obsluhu videokamery a manuální nastavení ovládacích
    funkcí
•  pracuje samostatně se základním střihovým programem
•  samostatně zaznamenává zvuk při natáčení a ovládá princip
    mixáže zvukové stopy
•  ovládá práci s digitálním fotoaparátem s manuálně ovládanými
    funkcemi
•  pracuje poučeně s přirozeným světlem a umělými světelnými zdroji
•  prakticky využívá programy jednoduché animace a počítačové
    grafiky

Odborné a teoretické znalosti absolventa
•  orientuje se v hlavních etapách vývoje světové kinematografie,
    zná nejvýznamnější osobnosti a jejich základní díla
•  ovládá formotvorné prvky filmového jazyka, jeho vazby
    na ostatní umění i specifika
•  má základní znalosti o hlavních proudech audiovize (fabulovaný,
•  dokumentární a animovaný) a znalosti o žánrech uvnitř
    jednotlivých proudů
•  zná základní dramaturgické pojmy a prakticky je využívá
    v elementární scénáristické tvorbě
•  v návaznosti na praktické uplatnění ovládá problematiku tvorby
    kinematografického obrazu
•  je seznámen se základními teoretickými principy střihové skladby
    a je schopen jejich kreativního uplatnění v praxi
•  ovládá zásady zvukové a hudební dramaturgie a je schopen
    je uplatnit v praxi
•  má přehled o elementárních programech pro animaci
    a počítačovou grafiku
•  zná metodiku řízení týmové práce a organizace vzniku
    nenáročného audiovizuálního tvaru v různých žánrech.

Požadované vzdělání: ukončené středoškolské

Požadavky na uchazeče
•  základní znalosti obsluhy videokamery a jednoduchého střihového
    programu
•  základní zkušenosti s videem a digitální fotografií
•  přístup k vybavení pro realizaci praktických cvičení – ideálně
    videokamera s možností manuálního nastavení základních funkcí,
    stativ, externí mikrofon, střihový program
pozn.: minimální vybavení je notebook a smartphone nebo digitální fotoaparát s manuálně ovladatelnými funkcemi, doporučené freewarové programy pro střih videa představí lektoři na kurzu 17. a 18. 3.

Forma výuky: prezenční forma
Studium se skládá z výukových bloků teoretických přednášek a seminářů a výukových bloků praktické přípravy.
Převážně se bude jednat o dvoudenní setkání 1x měsíčně. Plánovaný počet dvoudenních lekcí – 14 x. Na několika praktických cvičeních pracují posluchači průběžně i v domácí přípravě.

Metody výuky

Teoretická výuka:
•  přednášky a semináře
•  projekce a rozbor vybraných snímků české i světové kinematografie

Praktická cvičení:
•  rozbor a hodnocení zpracovávaných foto a videocvičení
•  realizační semináře – práce s kamerou, natáčení, svícení, střih,
    problematika příjmu zvuku apod.
•  redakční, dramaturgická a scénáristická příprava, základy moderování


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017