< návrat na hlavní stranu


2. KONFERENCE K UMĚLECKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

7. 10. 2016, Praha


Konference se uskutečnila v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy (Komenského nám. 9, Praha 3) za účasti zhruba 60 účastníků. Informace o speakerech najdete zde. Program konference uvádíme na tomto odkazu. Fotodokumentaci z konference si můžete prohlédnout zde.

Na konferenci byla diskutována tato témata:

MgA. Robert Mimra představil projekt, který se postupně rozšířil do platformy Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. Do této platformy je nyní zapojeno 65 škol (ZUŠ, ZŠ, gymnázia, konzervatoře a  SUŠ – seznam škol zde), Západočeská univerzita v Plzni a několik neziskových organizací. V listopadu 2016 bude podána žádost o dotaci z OP VVV na aktivity, které se zaměří na podporu inkluze v uměleckém vzdělávání, na podporu školních souborů, tvorbu vzdělávacích materiálů, realizaci seminářů a kurzů, podporu tří stupňů uměleckého vzdělávání, úpravy ŠVP a další aktivity (finální seznam aktivit zveřejníme během listopadu). Realizace projektu bude od září 2017 do prosince 2019. Pro školy, které mají zájem zapojit se do projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, byl připraven administrativní dotazník.

Bc. Jiří Stárek hovořil o systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání (v ČR je unikátní a nejširší síť uměleckého vzdělávání na světě). Prostupnost uměleckého vzdělávání de facto skvěle funguje, de iure vlastně neexistuje. Podle školského zákona ZUŠ poskytují základy uměleckého vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, neposkytují však stupeň vzdělání (§ 109 zákona č. 561/2004 Sb.). Problémy spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání jsou popsány v prezentaci J. Stárka. Cílem projektu bude pomoci provázání, podpoře a propagaci uměleckého vzdělávání, a také péče o žáky se SVP. Podrobnější popis této části projektu zveřejníme v listopadu.

Mgr. Marianna Sršňová představila koncept kreativních partnerství a podobu projektové aktivity, která se zaměří na využití potenciálu učitelů-umělců ZUŠ/konzervatoří/SUŠ pro výuku na ZŠ a SŠ. Pro úspěch aktivity bude důležité 1) dodržet princip partnerství mezi žáky, učiteli, umělci a rodiči žáků, 2) bude se pracovat s prostorem tříd, škol, s využitím prostředí v okolí školy, 3) směřovat k výuce na ZŠ a SŠ, která bude natolik tvořivá, aby děti do škol chodily rády, 4) snažit se o maximální možnou inkluzivitu (kreativní partnerství pomáhá začlenit žáky se SVP do třídních kolektivů). Popis aktivity, která bude součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, najdete ve slidech 7 až 11 powerpointové prezentace. Více o kreativních partnerstvích je uvedeno na webu Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.
Účastníci konference mohou posílat své náměty na podobu spolupráce mezi učiteli-umělci uměleckých škol a učiteli ZŠ/SŠ na office@portedo.cz.

MgA. Robert Mimra představil aktivity na podporu školních souborů, které budou součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Inspirací k této části projektu byl koncept El Sistema, který ve Venezuele podporuje 250 000 dětí v orchestrech a uměleckých školách. V našem projektu bude podpora školních souborů (hudebních, tanečních i divadelních) realizována formou společných soustředění (např. žáci ZŠ Příbram se na soustředění setkají s žáky ZUŠ), společné koncerty, podpora propagace souborů, semináře dirigování, letní kurzy a dílny (např. spolupráce s hudebním festivalem Ameropa).
R. Mimra poprosil účastníky konference o tipy na aktivity, které mohou být v této části projektu realizovány.

Bc. Jiří Stárek hovořil o inkluzi na uměleckých školách – tedy hlavním tématu projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Téma je aktuální vzhledem k novele školského zákona (č. 82/2015 sb.), a to její části platné od září 2016 (§§ 16, 16a, 16b a 19…). Zásadní změny přináší také Vyhláška č. 27/2016 sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Vyhláška č. 72/2005 sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění novely č. 197/2016 Sb. Klíčová jsou nově definovaná nároková podpůrná opatření.
J. Stárek představil tezi „exkluze – segregace – integrace – inkluze“ – pro ZUŠ je k inkluzi ještě velmi dlouhá cesta. Klíčové principy inkluze jsou 1) rovnocenná a partnerská spolupráce školy – školského poradenského zařízení – dítěte (resp. zákonných zástupců); 2) akcent na nejlepší zájem dítěte a jeho participaci v rozhodovacích procesech; 3) rovnost práv, podmínek a příležitostí ve vzdělávání; 4) individuální přístup. Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti má ambici téma inkluze na uměleckých školách propagovat a nabízet dílčí a praktická řešení pro běžnou praxi uměleckých škol.
Ve druhé části své prezentace hovořil J. Stárek o své účasti na konferenci k inkluzivnímu vzdělávání v německém Passau. Informace z konference bude publikovat v příštích měsících, například v časopise Řízení školy – příloha Speciál pro ZUŠ.


V odpolední části konference zazněly tyto příspěvky:

Mgr. Martina Kupilíková: Digitální technologie ve výuce uměleckých předmětů (prezentace v PDF)

MgA. Robert Mimra moderoval diskusi o EZHZT a multimediální tvorbě na ZUŠ

Mgr. Kateřina Švidrnochová: Jak využít webové aplikace v managementu školy (prezentace v PDF)

Zdeněk Vašíček, Ph. D.: Metoda CLIL a její využití v uměleckém vzdělávání (prezentace v PDF)

MgA. Robert Mimra představil e-learningovou učebnici hudební nauky (www.euromoodle.cz)


Jako mimořádný host vystoupil Petr Kadlec, ředitel vzdělávacích programů České filharmonie, který představil Letní školu Romano drom pro vybrané talentované romské děti ze sociálně vyloučených lokalit (http://romanodrom.cz). Česká filharmonie bude spolupracovat na projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti v aktivitě zaměřené na podporu žáků se sociálním znevýhodněním.


V závěrečném bloku vstoupili zástupci dvou firem, které se podílely na rozsáhlém průzkumu trhu zaměřeném na vybavení škol digitálními technologiemi.

Vít BambasPraha Music Center hovořil o dosavadní spolupráci na projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR a představil koncept jednodenního akreditovaného kurzu Audiovizuální technika v praxi ZUŠ 1 (více o kurzu zde).

Ing. Jaroslav MusilDisk Multimedia představil vzdělávací centrum Deccart, které se zaměřuje na využití nových metod a postupů v oblasti vzdělávání s využitím moderních prostředků a technologií. Více v propagačním letáku.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017