< zpět na stranu Hudební společnosti


NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURUNárodní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) bylo zřízeno Ministerstvem kultury ČR k 1. 1. 1991. Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku.
NIPOS na webu nabízí on-line katalog knihovny, která obsahuje přes deset tisíc záznamů knih především z oborů kultury, profesionálního umění, neprofesionálních uměleckých aktivit, společenských věd, ekonomiky a legislativy kultury. Unikátní část tvoří publikace a časopisy, týkající se osvětové činnosti, místopisné tituly a jiné dokumenty, vydávané od roku 1905 po založení Svazu osvětového a dále po roce 1925, kdy vznikl Masarykův lidovýchovný ústav. Součástí knihovny je hudební sekce, která nabízí k půjčení partitury hudebních skladeb, především z oblasti vokální hudby pro dětské a mladé sbory.
NIPOS se člení na útvary.
Největším z nich je ARTAMA pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními. ARTAMA nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky v jednotlivých oborech.
Útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury. Útvar KAM (útvar koncepcí a metodiky), kde vznikají analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury. Ekonomický útvar plní úkoly NIPOS ve věcech státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, účetního výkaznictví včetně vlastní účetní služby. Útvar informačních a komunikačních technologií (ICT) odpovídá za chod výpočetní techniky NIPOS. Útvar ředitele zahrnuje ředitelství, pracoviště interního auditu, redakci internetového magazínu Místní kultura, který monitoruje kulturní život v celé ČR. Součástí je pracoviště databáze českého amatérského divadla. Podrobné informace o jednotlivých útvarech najdete zde.

Webové stránky NIPOS jsou na tomto odkazu.
Kontakty najdete na webových stránkách NIPOS.

Další informace o NIPOS jsou uvedeny ve výroční zprávě.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017