< zpět

                                OPERAČNÍ PROGRAMY V OBDOBÍ 2007 AŽ 2013OBSAH:     Tematické operační programy
                  Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce
                  Regionální operační programy
                  Další programy


Česká republika mohla v období 2007 až 2013 získat ze Strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti finanční prostředky do výše 27 mld. eur. Pro čerpání finančních prostředků z fondů EU bylo vytvořeno 26 operačních programů.


Tematické operační programy

8 operačních programů bylo tematických (v závorce uvádíme zkratku fondu/fondů, ze kterého byl program financován; ministerstvo, které bylo hlavním řídícím orgánem programu; celkovou přidělenou částku na sedmileté období):
OP Doprava (ERDF a FS; MD; 5,82 mld. eur)
OP Životní prostředí (ERDF a FS; MŽP; 4,92 eur)
OP Podnikání a inovace (ERDF; MPO; 3,12 mld. eur)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF; MŠMT; 2,07 mld. eur)
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF; MPSV; 1,88 mld. eur)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESR; MŠMT; 1,83 mld. eur)
Integrovaný operační program (ERDF; MMR; 1,62 mld. eur)
OP Technická pomoc (ERDF; MMR; 0,229 mld. eur)
Primární program pro školy byl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

(vysvětlení zkratek: MD – Ministerstvo dopravy, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj)

Hl. m. Praha měla vlastní operační programy s přidělenými prostředky ve výši 0,42 mld. eur (tzn., že vycházela zhruba pětina finančních prostředků na hlavu oproti ostatním regionům). Jednalo se o tyto fondy:
Praha – Adaptabilita (ESF)
Praha – Konkurenceschopnost (ERDF)


Přeshraniční a nadnárodní spolupráce

Dalších 7 operačních programů bylo realizováno v rámci tzv. Evropské územní spolupráce (tyto programy byly zahrnuty pod tzv. Cíl 3 – více ke struktuře a cílům fondů zde). Tyto programy byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj – celková přidělená částka byla 0,39 mld. eur. 5 z těchto operačních programů bylo součástí přeshraniční spolupráce – programy byly dostupné pro 6 regionů soudržnosti (tj. všechny kraje ČR vyjma Středočeského kraje a hl. m. Prahy):
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko (program byl určen pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj)
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko (program byl určen pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj)
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko (program byl určen pro Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina kraj)
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko (program byl určen pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj)
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (program byl určen pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj)

Další 2 programy jsou specifické:
OP Meziregionální spolupráce byl určen pro regiony všech států EU, Norska a Švýcarska
OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa (Central Europe) byl určen pro ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny.


Regionální operační programy

V rámci strukturálních fondů byly založeny také regionální operační programy (ROP) řízené regionálními radami regionů soudržnosti (pro potřeby evropských fondů je ČR rozdělena na 8 regionů soudržnosti – dělení vychází ze statistických pravidel Eurostatu – NUTS 1 = území, NUTS 2 = region, NUTS 3 = kraj, NUTS 4 = okres, NUTS 5 = obec). Jednalo se o tyto programy:
ROP Střední Čechy (Středočeský kraj)
ROP Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj)
ROP Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
ROP Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
ROP Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj)
ROP Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)
ROP Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)
Tyto fondy byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Celková přidělená částka byla 4,66 mld. eur.

O 24 výše uvedených programech najdete podrobné informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a také na stránkách příslušných ministerstev (např. pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na webu MŠMT).


Další programy

Ministerstvo zemědělství řídilo dva programy – Program rozvoje venkova (prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) a OP Rybářství (program čerpal prostředky z Evropského rybářského fondu). Na tyto dva programy bylo celkem alokováno 2,8 mld. eur.

Vedle výše uvedených operačních programů byly vytvořeny také specifické programy jako URBACT II, dva síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II.

Pro školy byly také zajímavé tzv. komunitární programy. Byly to např. vzdělávací programy jako Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig atd. (pro ZUŠ byl dostupný především Comenius), nebo programy Mládež v akci (program zaměřený na volnočasové aktivity) a Průřezový program (celoživotní vzdělávání). Pro umělecké aktivity byl určen program Kultura 2007.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017