< zpět na úvodní stranu


    vstupní brána do schráněné
    sekce, kde budou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty,
    které s námi budou školy
    konzultovat, a řada
    dalších informací


PRÁVNÍ PORADNAJako zdroj informací ke školské legislativě doporučujeme aplikaci Magistr, kterou připravilo vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. Aplikace nabízí informace z oblasti řízení, vedení a provozu škol. Ředitelé ZUŠ získají díky aplikaci přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovně-právní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších). Webová aplikace je vždy aktuální, v souladu s platnou legislativou. Více o aplikaci na www.rizeniskoly.cz.
Součástí balíčku pro školy je také časopis Řízení školySpeciál pro ZUŠ (obsahy jednotlivých vydání Speciálu pro ZUŠ uvádíme v sekci Odborné časopisy). Cena produktových balíčků pro školy se pohybuje v rozpětí 1860 Kč až 5500 Kč (ceny včetně DPH, platnost balíčku 1 rok).

Další možností je zakoupení licence ASPI – automatizovanému systému právních informací, který nabízí komplexní a aktualizovanou databázi právních předpisů včetně historických znění od roku 1918, a dále judikaturu, komentáře a literaturu (např. elektronickou podobu textů z knižní řady Meritum). V případě zakoupení internetové multilicence pro 10 současných uživatelů se smlouvou na 3 roky je cena (tj. jednorázový licenční poplatek a roční poplatek za aktualizaci dat) i s DPH na jednoho uživatele kolem 10 000 Kč, tedy méně než 3 500 Kč za rok. Více o ASPI najdete na www.systemaspi.cz.

Vedle odkazů na zdroje právních informací budeme v této sekci také uveřejňovat právní rady k některým aktuálním otázkám z oblasti školské legislativy. První výklad, který jsme zpracovali, se týká zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Podstatnou částí tohoto zákona je nové vymezení kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků. Pro ty, kteří nesplňují tyto předpoklady, je určena lhůta k zahájení studia do 31. 12. 2014. Podle novely zákona o pedagogických pracovnících z 30. července 2014 mají výjimku učitelé, kteří k 1. 1. 2015 dosáhli věku 55 let a vykonávali pedagogickou činnost 20 let na příslušném druhu nebo typu školy.
Podívejme se podrobněji na vymezení kvalifikačních předpokladů pro učitele ZUŠ tak, jak je specifikuje § 10 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve své novele platné od září 2012. V zásadě je možné shrnout alternativy požadovaného vzdělání do čtyř skupin:
1) Vysokoškolské studium (bakalářské nebo magisterské), které
    odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
    + studium pedagogiky – tzv. pedagogické minimum, které je dnes
    standardně součástí studia na konzervatořích a uměleckých VŠ
    (pedagogika je obvykle součástí absolutoria na konzervatoři
    nebo státní zkoušky na VŠ). Novela zákona z roku 2012 počítá
    také s možností magisterských studijních programů na pedago-
    gických fakultách (hudební a výtvarné obory).
2) Absolutorium konzervatoře ve vyučovaném oboru.
3) Pokud učitel vystudoval SŠ (např. maturita na konzervatoři) nebo
    VOŠ v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého
    předmětu, musí si doplnit vzdělání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
    (vyhláška k náhledu zde, novela vyhlášky z roku 2013 zde
    k nahlédnutí
). Tato vyhláška specifikuje minimální rozsah studia
    pedagogiky a pedagogických věd, studia pro ředitele škol,
    vedoucí pracovníky a asistenty pedagogů, studium pro výkon
    specializovaných činností (např. výuka ICT, tvorba, ŠVP,
    prevence sociálně patologických jevů apod.) a také studium
    k prohlubování odborné kvalifikace. Podmínkou je absolvování
    studia v rámci akreditovaných programů – tedy realizátor
    vzdělávacího programu musí garantovat naplnění podmínek
    zákona č. 563/2004 Sb. (podmínky akreditace vymezují
    §§ 25 – 28).
4) Ředitel ZUŠ může také upustit od splnění předpokladu odborné
    kvalifikace u učitelů, kteří jsou nebo byli výkonnými umělci
    (písemným rozhodnutím ředitele je učitel plně kvalifikován
    pro výuku příslušných uměleckých předmětů). Vymezení
    výkonného umělce je uvedeno v autorském zákoně (zákon
    č. 121/2000 Sb.
). V § 67 je výkonný umělec specifikován
    jako fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon, tj. „výkon
    herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra,
    režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí
    nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury“.

Novela zákona o pedagogických pracovnících z roku 2012 stanovila v § 22 odst. 5, že „pedagogický pracovník, který vedle přímé pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b)“. Výklad tohoto paragrafu je ten, že pedagogický pracovník musí vyučovat alespoň jednu hodinu podle své kvalifikace, zbývající část úvazku může být doplněna pedagogickou činností, pro kterou učitel kvalifikaci nemá. Rozhodnutí, zda uplatnit tento paragraf, je plně v kompetenci ředitele školy, který by však měl tuto možnost využívat pouze v odůvodněných a výjimečných případech.

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda návrh novely, který změkčuje novelu zákona o pedagogických pracovnících z roku 2012. Informace o aktuálním návrhu novely najdete například na webových stránkách Česká škola.


Výklad zákona o pedagogických pracovnících doplňujeme odkazem na metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků z roku 2013 a linkem na aktuální platovou tabulku.

Náměty na další výklady právních předpisů můžete posílat na info@eurohudebka.cz.
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017