< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SEMINÁŘE K METODĚ CLIL VE VÝUCE UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti bude uspořádání celkem pěti seminářů na téma Využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů. Metoda CLIL je založená na výuce libovolného školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
První seminář se konal v úterý 28. listopadu 2017. Seminář se uskutečnil v ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232. Fotodokumentaci ze semináře najdete zde.

Seminář, stejně jako ostatní aktivity projektu, je pro učitele zdarma.

Lektorem seminářů bude Zdeněk Vašíček, Ph.D., který se metodě CLIL (s angličtinou a němčinou, výjimečně francouzštinou, italštinou, španělštinou a ruštinou) a jejímu využití v uměleckých předmětech věnuje od roku 1993. Aktivně se účastnil mezinárodních konferencí a publikoval. Působil jako lektor CLIL v Metodickém centru HF JAMU v Brně a NIDV Praha, autor skripta CLIL (vyd. JAMU, 2008). Ocenění LABEL – Evropský učitel jazyků roku 2010 (za CLIL).

Anotace semináře:
Účastníci semináře se na příkladu konkrétního uměleckého předmětu „hra na  klavír“ seznámí s možnostmi postupného spojování uměleckého předmětu s komunikací v cizím jazyce a s odpovídající cizojazyčnou slovní zásobou. Tu pod vedením vyučujícího budou procvičovat ve dvojicích u klavíru, keyboardu či jiného hudebního nástroje, i frontálně. Střídat se budou části teoretické s praktickými. Těžiště celého semináře bude spočívat v cizojazyčné (vícejazyčné) komunikační praxi u nástroje. Seminář se dotkne i tématu žáků se SVP v rámci CLIL. Pro cizojazyčnou komunikaci v průběhu semináře základem bude angličtina a němčina, případně další cizí jazyk/y dle možností/požadavků účastníků semináře. U ruštiny mohou mladší zájemci mít obavy z azbuky a ruskojazyčné výslovnosti. K jejich průběžnému zvládání pomůže český fonetický přepis u připravených vybraných slovníků CLIL (podobně tomu bude i u zbývajících cizích jazyků). U absolventa semináře CLIL se předpokládá jeho cílené celoživotní vzdělávání v cizích jazycích: zejména četba cizojazyčné literatury odborné i krásné a podle konkrétních možností a potřeb též praktikování výuky inovovaného uměleckého předmětu jako CLIL v cizím jazyce či cizích jazycích, tedy vícejazyčně.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017