< zpět na stranu Hudební společnosti


SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKYSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY (dále SHV ČR) navazuje na dlouholetou a historicky významnou činnost, která jako Společnost pro hudební výchovu pracovala již od roku 1934 a jako Česká hudební společnost od roku 1973.
Sdružuje všechny, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu – z řad pedagogů nepedagogické laické veřejnosti a prostřednictvím víkendových i letních seminářů, kurzů, tvůrčích dílen, přednášek, besed, diskusních fór, konferencí, koncertů a metodických materiálů jim umožňuje další vzdělávání a profesní rozvoj nejen v oblasti hudební výchovy a práci s dětmi a mládeží, ale hledáním souvislostí mezi jednotlivými druhy umění (literatura, výtvarné umění apod.) v oblasti kultury jako takové. Činnost SHV ČR je tedy především vzdělávací a osvětová. Svou činností a projekty reaguje na aktuální a progresivní trendy ve výuce předmětu hudební výchova v celé šíři jejího spektra a formou dalšího vzdělávání a přípravou studijních a metodických materiálů se snaží zvyšovat úroveň pedagogické praxe. Činnost SHV ČR by měla zároveň obohacovat kulturní život v místech jejího působení a rozšiřovat tak i regionální kulturu o nové možnosti.
Členem SHV ČR mohou být fyzické a právnické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli společnosti.

SHV ČR spolupracuje na tvorbě důležitých dokumentů (v posledním období Standardy pro základní vzdělávání – hudební výchova) a je partnerem MŠMT ČR, Národního ústavu pro vydělávání a kateder HV (PF UK Praha, PF UJEP Ústí nad Labem …). SHV ČR je členem České hudební rady při UNESCO, její předseda je členem prezídia.
Předsedou SHV ČR je pedagog PaedDr. Jan Prchal, místopředsedou prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., členy kolegia jsou např. Pavel Jurkovič, dirigent Jakub Hrůša nebo PhDr. Lukáš Hurník, hudební skladatel a šéfredaktor ČRo Vltava.
SHV ČR pořádá každoročně týdenní hudebně-výchovný kurz Letní dílna hudební výchovy a uděluje ocenění Cena Jaroslava Herdena za dlouhodobý přínos předmětu v regionálním školství.

Sídlo SHV ČR: Jabloňová 564/43, Liberec 12, PSČ: 460 01. Webové stránky SHV ČR najdete zde. Kontaktní email je shvcr@seznam.cz.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017