< zpět na hlavní stranu


Společnost Portedo o.p.s. v letech 2015 a 2016 vytvořila platformu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR, která sdružuje celkem 65 škol (seznam škol zde). Ve spolupráci se školami byly připraveny dva projektové záměry: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitostiPodpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání. Na první projekt byla v červenci 2017 schválena dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizace projektu od října 2017. Na druhý projekt bude podána žádost o dotaci v roce 2018, případně bude projekt rozdělen na několik částí (bude záviset na podobě dotačních výzev).
Podrobné informace o projektu Podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání uvádíme zde. Informace o projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti najdete v níže uvedeném textu:


PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy (IČO: 70874204). Partnery projektu jsou Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie, ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo o.p.s. a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Rámcový harmonogram aktivit projektu popisujeme na uvedených podstránkách. Uvádíme zde seznam všech aktivit projektu s uvedeným obdobím realizace a případně již s konkrétními termíny akcí a místem realizace. Ve sloupci A je v tabulce link na popis každé aktivity projektu.


       Úvod

       1. Anotace projektu

       2. Cíle projektu

       3. Popis aktivit projektu
                  Vytvoření metodických materiálů a speciálních didaktik
                  Podpora uměleckého vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
                  Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání v ČR
                  Návrhy úprav ŠVP spolupracujících ZUŠ a konzervatoří
                  Pilotní aktivity projektu
                  Podpora školních souborů
                  Podpora spolupráce učitelů a umělců
                  Vzdělávací aktivity pro učitele a vedení škol
                  Realizace akčního výzkumu

       4. Harmonogram

       5. Rozpočet

       6. Udržitelnost projektuÚVOD

Předkládaný projekt podpoří umělecké vzdělávání realizací 71 aktivit a podaktivit. Tyto aktivity můžeme rozdělit do 9 oblastí (okruhů):

     •   Vytvoření metodických materiálů a speciálních didaktik pro žáky se SVP v uměleckém vzdělávání
     •   Podpora uměleckého vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
     •   Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání v ČR
     •   Návrhy úprav ŠVP spolupracujících ZUŠ a konzervatoří
     •   Pilotní aktivity – hudební dílny, kurzy improvizace, pilotní hodiny dramatického strukturování,
          kurzy současného tance, výtvarné dílny a výstavy,  kurzy hudební teorie, letní hudební kurzy
          a letní výtvarné dílny
     •   Podpora školních souborů (koncerty a soustředění)
     •   Podpora spolupráce učitelů a umělců (kreativní partnerství)
     •   Vzdělávací aktivity pro učitele a vedení škol (kurzy DVPP, semináře, e-kurzy a webináře)
     •   Realizace akčního výzkumu, který ověří metodické materiály a pilotní aktivity


1. ANOTACE PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR.


2. CÍLE PROJEKTU

Základním cílem projektu je zavedení komplexního přístupu k problému začleňování dětí a žáků se SVP do uměleckého vzdělávání. Umění poskytuje efektivní nástroje, které pomohou zavádění společného vzdělávání. Plní socializační funkci, dává možnost žákům se SVP zažít úspěch, rozvíjí emoční inteligenci a sebevyjádření žáků, snižuje vrstevnické napětí, zlepšuje klima třídy/školy atd. Nevyužitý potenciál se týká jak uměleckého vzdělávání, tak uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ. Umělecké prostředky budou aplikovány i ve výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů (např. koncept kreativních partnerství).
K dosažení základního cíle budou zpracovány metodické materiály a následně speciální didaktiky pro žáky se všemi typy SVP, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb., pro všechny umělecké obory (s důrazem na hudební a výtvarný obor). Metodické materiály budou otestovány ve společné výuce žáků se SVP a intaktních žáků.
Dílčím cílem bude vzájemné učení různých stupňů uměleckých škol a učitelů uměleckých předmětů ZŠ a gymnázií. V rámci projektu budou realizovány pilotní aktivity na školách. Tyto pilotní aktivity budou zhodnoceny a budou prezentovány na konferencích, v odborných médiích a pomocí on-line nástrojů (webové stránky, e-learning apod.). Součástí projektu budou vzdělávací aktivity pro učitele a vedoucí pracovníky škol (semináře, workshopy, e-learningové kurzy a webináře). Dalším dílčím cílem bude úprava ŠVP konzervatoří a ZUŠ a podpora aplikace těchto změn kurikulárních dokumentů do výuky.


3. POPIS AKTIVIT PROJEKTU

Vytvoření metodických materiálů a speciálních didaktik
Tato část projektu se zaměří na tvorbu metodických materiálů a speciálních didaktik pro 9 oblastí SVP vymezených ve Vyhlášce 27/2016 Sb.
Budou vytvořeny metodické materiály k výuce žáků se zrakovým postižením, se sluchovým postižením v uměleckých předmětech, s tělesným handicapem, k výuce žáků s narušenými komunikačními schopnostmi a materiály podporující výuku žáků se SVP na ZUŠ. Metodické materiály budou zpracovány do září 2018 a následně testovány na partnerských a spolupracujících školách.
Tvorba speciálních didaktik bude navazovat na vytvořené metodické materiály. Budou vytvořeny tyto speciální didaktiky:
     •   Výtvarná výchova ve výuce žáků se zrakovým postižením
     •   Hudební výchova ve výuce žáků se zrakovým postižením
     •   Taneční a pohybová výchova pro žáky s tělesným postižením
     •   Dramatická výchova a žáci se SVP
     •   Filmová a audiovizuální výchova a žáci se SVP
     •   Výuka žáků s poruchami autistického spektra a žáků s přidruženými psychickými poruchami
     •   Umělecké předměty jako nástroj pomoci žákům s narušenými komunikačními schopnostmi
     •   Podpora žáků s mentálním postižením a oslabením kognitivního výkonu v uměleckých předmětech
     •   Umělecké předměty a žáci s poruchami chování a specifickými poruchami chování

Podpora uměleckého vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním bude realizována ve spolupráci s Českou filharmonií a romským pěveckým sborem Čhavorenge. Budou uspořádána soustředění pěveckého sboru Čhavorenge ve spolupráci s partnerskými školami, budou realizovány koncerty. Výstupem bude také vytvoření publikace na téma práce s žáky ze sociálně vyloučených lokalit.

Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání v ČR
Tato část projektu zahrnuje studijní hospitace žáků konzervatoří na ZUŠ. Dále budou realizována setkání ředitelů ZUŠ a konzervatoří a setkání zástupců ZUŠ, SUŠ, konzervatoří a VŠ uměleckého i pedagogického zaměření. Klíčovou aktivitou pro sdílení zkušeností bude uspořádání konference na téma Umělecké vzdělávání pro rovné příležitosti, a to 9. a 10. listopadu 2018 v Brně. Výstupy projektu budou také představeny na konferencích pořádaných třetími stranami.

Návrhy úprav ŠVP spolupracujících ZUŠ a konzervatoří
Spolupracujícím ZUŠ budou zanalyzovány jejich ŠVP. Dále bude zpracována celková analýza ŠVP z hlediska kurikulární reformy a budou posouzeny a zpracovány konkrétní návrhy úprav vzdělávacích obsahů ŠVP u vybraných spolupracujících ZUŠ. Budou také zpracovány návrhy úprav ŠVP z hlediska inkluze. Bude připraven manuál pro zavádění společného vzdělávání (inkluze) do vzdělávání v ZUŠ. Budou vytvořeny metodické materiály k začleňování žáků se SVP na ZUŠ podle oborů (bude v nich návod na úpravy ŠVP pro další školy).
Aktivity pro konzervatoře se zaměří na zjištění požadavků ředitelů ZUŠ, které mají na absolventy konzervatoří v oblasti jejich pedagogických kompetencí. Dalším krokem bude posouzení ŠVP spolupracujících konzervatoří – odborný tým navrhne úpravy ve vzdělávacích obsazích předmětů zabývajících se přípravou žáků na pedagogickou dráhu. Bude vytvořen interaktivní materiál Cesta inkluze aneb potřeba změn v našich hlavách, ne v našich školách, bude realizován teoretický seminář k problematice vzdělávání žáků se SVP a studentům pedagogických fakult bude nabídnut workshop Inkluze v exkluzivním prostředí.

Pilotní aktivity projektu
    •  Uspořádání hudebních dílen a kurzů skladby na ZŠ a gymnáziích – cílem je propojit žáky se SVP s intaktními žáky ve volnočasové aktivitě – hudbě. Ve spolupráci s lektory a profesionálními hudebníky se uskuteční dva cykly dílen a kurzů.
    •  Uspořádání kurzů hudební improvizace pro žáky 1. až 4. třídy ZŠ – tato aktivita bude realizována v podobě lekcí, víkendových soustředění a letních kurzů.
    •  Realizace pilotních hodin dramatického strukturování – metodika dramatického strukturování nabízí silné nástroje pro spolupráci žáků se SVP a intaktních žáků.
    •  Uskutečnění kurzů současného tance – tato činnost se zaměří na žáky středních škol a na budoucí učitele. V praktických kurzech si vyzkouší metody a nástroje aplikovatelné ve výuce žáků se SVP.
    •  Uspořádání výtvarných dílen pro žáky ZŠ – významným zdrojem informací budou lektorům metodické materiály a další výstupy vytvořené v rámci projektu.
    •  Realizace kurzů hudební teorie pro žáky se SVP – tato činnost bude zaměřena na žáky se SVP, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky do hudebního oboru Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. S žáky bude pracovat odborník a dva asistenti.
    •  Uskutečnění modulu pro žáky se SVP v rámci letních hudebních kurzů Ameropa, které se budou konat v Brandýse nad Labem a v Praze.
    •  Uspořádání letních výtvarných dílen, které povedou pedagogové Západočeské univerzity v Plzni.

Podpora školních souborů
Tato část projektu je inspirována výzkumem Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky (NIPOS, 2003 – 2007).V našem projektu se zaměříme na uspořádání společných soustředění školních souborů, realizaci společných koncertů a představení školních souborů, uskutečnění koncertů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a uspořádání workshopů dirigování.

Podpora spolupráce učitelů a umělců
Podpora spolupráce učitelů a umělců bude realizována Společností pro kreativitu ve vzdělávání ve spolupráci se školami v Praze, Brně, Plzni, Sedlčanech, Kadani a Potštátě. Základem je tandemová výuka, kdy učitel-umělec ZUŠ/konzervatoře spolupracuje s učitelem ZŠ/gymnázia nejen ve výuce uměleckých předmětů, ale i v libovolném všeobecně-vzdělávacím předmětu. Aktivita vychází z konceptu kreativních partnerství.

Vzdělávací aktivity pro učitele a vedení škol
V této části projektu budou externími odborníky realizovány semináře určené učitelům a vedoucím pracovníkům škol. Další vzdělávací aktivity uskuteční pedagogové ZČU v Plzni a pracovníci Metodického portálu RVP.CZ. Budou realizovány vzdělávací aktivity na téma žáci se SVP ve výuce uměleckých předmětů, dále na témata muzikoterapie v hudební nauce, dramatická výchova jako prostředek sociální integrace, metoda CLIL ve výuce žáků se SVP v uměleckých předmětech a další. Pro budoucí učitele se uskuteční kurzy audiovizuální a filmové výchovy. Videozáznamy vybraných pilotních aktivit bude vytvářet tým učitele a žáků se SVP. Budou vytvořeny e-learningové kurzy a webináře.

Realizace akčního výzkumu
Cílem výzkumu je získávat věrohodné poznatky o pedagogických determinantách, které podmiňují kvalitu výuky v uměleckém vzdělávání s ohledem na zlepšování podpory při vzdělávání dětí a žáků se SVP. V tomto ohledu také vyhodnocovat klíčová místa tvorby výchovného a vzdělávacího prostředí, formulovat a kriticky ověřovat návrhy na zlepšení postupů ve výuce.
Pro cíle projektu nejlépe vyhovuje tzv. kolaborativní akční výzkum. V případě spolupracujícího akčního výzkumu jde o spolupráci dvou osob – učitele a výzkumníka – s jasněji vymezenými rolemi. Akční výzkum vychází z akce – ta je reflektována a vyhodnocena ve spolupráci učitele ZŠ/SŠ/ZUŠ a pedagoga z vysokoškolského pracoviště. Na základě reflexe je vytvořena praktická teorie, z níž jsou odvozeny náměty pro změnu, a ta je uskutečněna opět v akci. Dochází tak k cyklickému opakování akce a reflexe, který praxi rozvíjí, zlepšuje, inovuje. Akční výzkum je cestou k porozumění pedagogické situaci, i nástrojem, kterým lze tuto situaci dále rozvinout – zlepšit. Ty postupy, které se ve zkoumaném cyklu osvědčí, stanou se precedentem: příkladem dobré praxe zaznamenaným v podobě metodického materiálu.


4. HARMONOGRAM PROJEKTU

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU
     3. 12. 2014 byla realizována konference k zahájení příprav projektu.
     Od roku 2015 byly pořádány semináře pro učitele, během kterých získával projekt konkrétní podobu.
     Během let 2015 a 2016 byla vytvořena síť partnerských a spolupracujících škol.
     Do září 2016 byly zpracovány podněty a potřeby škol do finální podoby klíčových aktivit.
     7. 10. 2016 byla uspořádána 2. konference k uměleckému vzdělávání.
     V listopadu 2016 byla vytvořena finální verze projektového záměru.
     V lednu 2017 byla podána žádost o dotaci z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
     V červenci 2017 byla dotace na projekt schválena.

REALIZACE PROJEKTU – říjen 2017 až únor 2020
V roce 2017 bude vytvořen administrativní tým, zajištěna kancelář, nastaveny manažerské mechanismy projektu. Během roku 2018 bude postupně zahájena realizace všech aktivit, které jsou v projektu uvedeny. Větší část aktivit má "ostrou" fázi realizace naplánovánu v období leden 2018 až červen 2019. V období červenec 2019 až únor 2020 budou dokončeny aktivity spolupráce učitelů a umělců, tvorba speciálních didaktik, realizace vzdělávacích aktivit pro učitele a vedoucí pracovníky škol, prezentace projektu na konferencích pořádaných dalšími subjekty a budou také vytvořeny závěrečné zprávy z projektových aktivit.


5. ROZPOČET

Rozpočet projektu je ve výši 23,9 mil. Kč. Nepřímé náklady tvoří 18 % (počítáno z celkového součtu přímých nákladů).


6. UDRŽITELNOST PROJEKTU

Výzva OP VVV nevyžaduje udržitelnost projektu, přesto počítáme s dalším pokračováním aktivit po ukončení projektu, resp. jeho financování z dotace OP VVV. Nicméně vybudované kontakty a navázaná spolupráce mezi školami bude pokračovat i po ukončení projektu. Spolupráce mezi třemi stupni uměleckého vzdělávání bude mj. formalizována v úpravách ŠVP spolupracujících ZUŠ a konzervatoří. Předpokládáme, že bude i po ukončení projektu pokračovat spolupráce učitelů a umělců. V projektu vytvořené metodické materiály a speciální didaktiky budou podkladem pro spolupráci škol v oblasti inkluze. I po ukončení projektu budou k dispozici e-learningové kurzy a široká databáze informací na projektovém webu. Věříme, že spolupráce škol se Západočeskou univerzitou v Plzni a Českou filharmonií bude pokračovat v navazujících projektech.


Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017