< zpět na záložku Jak na projekt   |   < zpět na hlavní stranu


ODKAZY:  SWOT analýza  |  Metoda logického rámce  |  Ganttův diagram

                  Typové (vzorové) projekty  |  Příklady dobré praxe  |  Burza nápadů


PRACOVNÍ POZICE


Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z operačních programů je efektivita výdajů. Z tohoto hlediska jsou žádosti o podporu posuzovány při výběru projektů, a to zejména při věcném hodnocení, kdy jedním z kritérií je hospodárnost rozpočtu s ohledem na stanovené cíle projektu.
V příručce pro žadatele OP VVV jsou uvedeny pracovní pozice administrativního týmu – hlavní manažer projektu, manažer nebo administrátor projektu, finanční manažer; v závislosti na zaměření projektu a jeho náročnosti je možné do administrativního týmu zařadit i další pozice, například finanční účetní projektu, asistenta projektu, manažery jednotlivých klíčových aktivit, manažera pro publicitu, personalistu, ICT technika, další experty, lektory a metodiky.
Odborný tým je zodpovědný zejména za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu, aktivní práci s cílovou skupinou. Příklady typových pozic odborného týmu: metodik, pedagogický pracovník, lektor, psycholog, sociální pracovník, pracovníci výzkumných organizací, odborný oponent, odborný řešitel, apod.

Jako příklad uvádíme pracovní pozice s uvedením pracovní náplně fiktivního projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ:

Hlavní koordinátor projektu
   •  řízení jednotlivých kroků učiněných za účelem realizace projektu
   •  kontrola plnění rozpočtu, pravidel publicity, řádného průběhu výběrových řízení
   •  kontrola monitorovacích a závěrečných zpráv, žádostí o platbu
   •  koordinace aktivit projektu
   •  řízení práce projektového týmu
   •  zodpovědnost za spolupráci projektového týmu se všemi subjekty zapojenými do realizace projektu
   •  zodpovědnost za řádný průběh projektu, naplnění cílů projektu
   •  komunikace s řídícími orgány dotační výzvy
   •  účast na jednáních realizačního týmu
   •  zodpovědnost za provádění řízení rizik projektu, průběžnou analýzu projektu, hodnocení průběhu projektu,
      přípravu monitorovacích zpráv, vedení porad, vyhodnocování monitorovacích indikátorů, konečný stav aktiv,
      kontrolu kvality vytvořených výukových materiálů a pracovních podkladů

Koordinátor aktivit
   •  řízení vybraných aktivit podle schváleného harmonogramu
   •  zajištění příslušných výstupů projektu
   •  spolupráce na přípravě monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy
   •  komunikace s partnery
   •  příprava smluv o partnerství, smluv s dodavateli, uzavírání smluv s lektory a odbornými pracovníky,
      kteří budou pracovat na příslušném úseku projektu
   •  administrativa (tvorba a kontrola výkazů práce, zápisů z jednání, archivace smluv, účetních dokladů,
      dokladů o publicitě, zápisů, kontrola cestovních příkazů) – vše ve spolupráci s administrativním pracovníkem
   •  odpovědnost za vedení projektové dokumentace
   •  komunikace s hlavním koordinátorem projektu a ostatními účastníky projektu
   •  zajištění všech dokladů potřebných pro kontrolu realizace aktivit implementačními orgány
   •  účast na aktivitách projektu (konference, semináře apod.)
   •  účast na jednáních realizačního týmu (projektové porady apod.)
   •  kontrola souladu nákladů aktivit s rozpočtem
   •  průběžná analýza projektu (vyhodnocování a naplňování monitorovacích indikátorů, soulad s harmonogramem,
      stav aktivit, stav čerpání finančních prostředků)

Finanční manažer projektu
   •  dohled nad činností projektového účetního
   •  odpovědnost za ekonomickou část projektu, zejména za správné a řádné čerpání finančních prostředků
   •  příprava žádostí o průběžné platby (zálohy)
   •  řízení a kontrola finančních toků
   •  příprava změn rozpočtu projektu
   •  zodpovědnost za řádné vyúčtování nákladů a výnosů projektu
   •  archivace originálů účetních dokladů (10 let od ukončení projektu)
   •  spolupráce s auditorem

Účetní projektu
   •  vedení účetnictví projektu
   •  fakturace, likvidace faktur
   •  evidence nákladů na služební cesty
   •  evidence mzdových nákladů
   •  evidence pohybů na účtu projektu, správa účtu

Administrativní pracovník (asistent)
   •  vyřizování administrativní agendy projektových pracovníků a provádění všech administrativně technických prací
      včetně pořizování záznamů z jednání
   •  kontrola výkazů práce, vyřizování korespondence a další administrativní činnosti
   •  sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic hlavního koordinátora projektu
   •  koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací

Dále odborní pracovníci projektu (ti, co vytváření obsah jednotlivých aktivit) – např.:
   •  lektor
   •  tvůrce vzdělávacích programů/materiálů
   •  ověřovatel výukových materiálů
   •  odborný konzultant projektu
   •  podle potřeby případně další pracovní pozice.



ODKAZY:  SWOT analýza  |  Metoda logického rámce  |  Ganttův diagram

                  Typové (vzorové) projekty  |  Příklady dobré praxe  |  Burza nápadů


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017