< zpět na hlavní stranu


Hlavní aktivitou Portedo o.p.s. je poradenství v oblasti dotačních zdrojů, především fondů EU (portfolio naší nabídky najdete zde). Vedle individuální podpory jednotlivých škol jsme připravili společný projekt 65 škol, který jsme nazvali Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. Projektový záměr nyní dopracováváme na základě doporučení z MŠMT a na základě dotazníků, ve kterých si partnerské školy vybíraly tematické okruhy, na kterých chtějí spolupracovat. V roce 2016 podáme žádost o dotaci z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, případně budeme žádat z dalších dotačních zdrojů. Pokud se nám podaří zajistit financování projektu, bude s každou školou sepsána samostatná partnerská smlouva – ve smlouvě budou přesně vymezeny aktivity, na kterých budou jednotlivé školy spolupracovat. V případě úspěchu žádosti o dotaci bude projekt realizován (a dotace čerpána) v letech 2017 až 2019.

Podrobnější informace o projektu najdete v níže uvedeném textu:


PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE       Úvod

       1. Cíle a klíčové aktivity projektu

       2. Soulad aktivit projektu s klíčovými kompetencemi Evropského referenčního rámce

       3. Harmonogram

       4. Rozpočet

       5. Udržitelnost projektu

       ZávěrÚVOD

Předkládaný projekt podpoří umělecké vzdělávání realizací aktivit rozdělených do 5 oblastí (okruhů):

      •   Digitální technologie v uměleckém vzdělávání
      •   Podpora žáků se SVP ve výuce uměleckých předmětů
      •   Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání v ČR
      •   Vzdělávací aktivity projektu
      •   Doplňkové aktivity projektu

V současné době si školy vybírají z 19 aktivit. Finální počet aktivit bude vycházet jednak ze zájmu škol, ale také z mantinelů dotační výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, či z podmínek výzev dalších programů, ze kterých budeme žádat o financování projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. Na základě doporučení pracovníků MŠMT jsme projekt rozdělili do dvou částí. První projekt se zaměří na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckém vzdělávání a na posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání. Druhý projekt bude zacílen na podporu využití digitálních technologií v uměleckém vzdělávání, na tvorbu vzdělávacích materiálů a na realizaci vzdělávacích aktivit.
Počítáme, že bude na projektu spolupracovat 65 partnerských škol, z toho nejpočetnější skupinou budou ZUŠ (do projektu se zapojí 51 ZUŠ), dále se zapojí 14 základních škol, gymnázií a konzervatoří. Na projektu bude spolupracovat také několik neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. Partneři projektu se budou přímo podílet na realizaci klíčových aktivit projektu. Další typy škol – mateřské a střední školy, VOŠ a VŠ – budou na projektu spolupracovat jako pilotní školy nebo cílové skupiny některých aktivit, a to formou nefinančního partnerství nebo jako příjemci některých výstupů projektu.

Monitorování a reportování všech aktivit projektu bude zajištěno centrálně – tím se sníží administrativní zatížení jednotlivých škol (centrální řízení všech aktivit projektu umožní využít manažerské softwary – jednáme s firmou Reporting.cz, která nabízí komfortní software pro management projektů). Navrhujeme tuto řídící strukturu:CÍLE A KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Jsme přesvědčeni, že postupující automatizace a robotizace práce v příštích desetiletích dramaticky sníží počet míst v „rutinních“ povoláních a zvýší se naopak význam povolání, vyžadujících empatii a tvořivost. Někteří ekonomové a sociologové dokonce hovoří o nové společenské skupině 21. století – tzv. kreativní třídě (umělci, učitelé, designéři, vědci, vývojáři a další). Oproti povoláním z oblasti výroby a služeb, kde je nutné dodržovat přesné pracovní postupy, lidé v kreativních povoláních mohou, respektive musí uplatnit svou tvořivost. Pro skokově se měnící pracovní trh budou „měkké“ kompetence stále důležitější. Proto projekt podpoří umělecké vzdělávání především v jeho inovativní a kreativní podobě.
V rámci projektu budeme analyzovat úspěšné aktivity v zahraničí (podle výroční zprávy EU za rok 2012 bylo v letech 2007 až 2012 z fondů EU podpořeno více než 19 000 vzdělávacích projektů). Budeme hledat nové metody výuky a vytvoříme databázi zkušeností. Účastníkům projektu nabídneme možnost seznámit se s moderními technologiemi – výukovými softwary, notačními programy, střižnami, zvukovými bankami a dalšími technologiemi a softwarovými nástroji.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí v textu jednoho z operačních programů toto: „Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného.“ Propojení škol a sdílení zkušeností v rámci našeho projektu eliminuje neefektivní opakování a objevování objeveného.

Popis jednotlivých aktivit a oblastí projektu najdete na následujících odkazech (text je členěn podle původních dotazníků, které vyplňovaly partnerské školy):

       aktivity určené pro základní umělecké školy,

              aktivity určené pro základní školy a gymnázia,

                     aktivity určené pro konzervatoře.

Seznam všech aktivit najdete zde – na uvedeném odkazu naleznete také výčet aktivit, na kterých mohou formou nefinančního partnerství spolupracovat další typy škol – mateřské a střední školy, vyšší odborné a vysoké školy.


2. SOULAD AKTIVIT PROJEKTU S KLÍČOVÝMI KOMPETENCEMI EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Jednotlivé aktivity projektu se zaměří na podporu osmi klíčových kompetencí Evropského referenčního rámce (ERR byl publikován jako součást doporučení Evropského parlamentu a Rady EU 18. 12. 2006 – text ERR k náhledu zde) a na rozvoj „měkkých“ kompetencí (např. kreativita). Aktivity našeho projektu budou usilovat o propojení klíčových kompetencí.

1. komunikace v mateřském jazyce – tuto kompetenci podporují výchovná divadelní představení,
    která jsou součástí vzdělávacích aktivit projektu,
2. komunikace v cizím jazyce – práce se cizojazyčnými softwary (především v angličtině) a spolupráce
    s odborníky ze zahraničí,
3. matematické kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií – tuto kompetenci,
    podporuje především výstup Zavedení zvukových studií do výuky na ZUŠ a konzervatořích,
4. kompetence v oblasti digitálních technologií – podpora použití digitálních technologií je soustředěná
    v Projektu 2,
5. kompetence učit se učit – podpora celoživotního vzdělávání, motivace žáků díky realizaci školních
    koncertů a představení,
6. sociální a občanské kompetence – především schopnosti získané týmovou prací, znalosti nabyté
    spoluprací žáků hudebního oboru s profesionálními hudebníky a aktivity na podporu, žáků se speciálními
    vzdělávacími potřebami (Projekt 1),
7. smysl pro iniciativu a podnikavost – projekt koncipujeme tak, aby k hledání nových řešení
    a kreativních postupů motivovaly všechny klíčové aktivity,
8. kulturní povědomí a vyjádření – všechny aktivit projektu podporují tuto kompetenci.


3. HARMONOGRAM

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU
     3. 12. 2014 realizace konference k zahájení příprav projektu.
     Do konce roku 2014 připravit síť partnerských ZUŠ.
     Od února 2015 realizace seminářů.
     Do června 2015 doplnit síť partnerských škol o gymnázia, základní školy a konzervatoře.
     Do konce roku 2015 zpracovat podněty a potřeby škol do finální podoby klíčových aktivit.
     Do června 2016 vytvořit finální verzi projektu (dílčích projektů).
     7. 10. 2016 realizace 2. konference k uměleckému vzdělávání.
     Během roku 2016 podat žádost o dotaci z fondů EU.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 1
Přípravná fáze jednotlivých aktivit: vybavení škol zvukovými studii a učebnami využívajícími digitální technologie, příprava aktivit zaměřených na podporu žáků se SVP ve ve výuce uměleckých předmětů, vytvoření dramaturgie výchovných koncertů a nabídka pro školy, příprava seminářů pro učitele a vedení škol, práce na aktivitách podporujících větší propojení tří stupňů uměleckého vzdělávání, příprava kampaně Vzdělávání na ZUŠ je více než..., příprava dalších doplňkových aktivit.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 2
Realizace všech aktivit projektu.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 3
Dokončení aktivit projektu, vydání vzdělávacích materiálů v rámci jednotlivých aktivit, realizace závěrečného festivalu a konference.

ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU
Vyúčtování projektu řídícímu orgánu operačního programu a příprava dalších navazujících projektů.


4. ROZPOČET

V projektu předpokládáme účast 51 ZUŠ (více než 10 % ZUŠ v ČR), dalších 14 škol jiného typu (konzervatoře, ZŠ, gymnázia) jako finančních partnerů projektu a několik neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. Celkový rozpočet se bude pohybovat v rozpětí 110 až 120 mil. Kč. V souladu s dotační výzvou budeme na projekt žádat o financování z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; a to buď jako jeden projekt, nebo rozdělený do několika menších projektů, které však budou řízeny společně, tedy s využitím všech benefitů z toho plynoucích.


5. UDRŽITELNOST PROJEKTU

Zvuková studia a učebny vybavené digitálními technologiemi budou součástí výuky na školách i po ukončení projektu. Výukové materiály vytvořené v rámci jednotlivých klíčových aktivit budou volně ke stažení ve formátu PDF. Nasměřování některých škol k inkluzivnímu vzdělávání bude přinášet své plody i po ukončení projektu. Výstupem aktivity Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání budou nástroje pro efektivnější spolupráci mezi třemi stupni uměleckých škol. Webový portál bude provozován i po ukončení projektu (financován bude například z čtvrtletních poplatků škol). Na webových stránkách budou shrnuty všechny výstupy projektu, budou zde k dispozici videozáznamy ukázkových hodin, koncertů a představení, bude zde archiv webinářů a e-learningových kurzů a další informace.


ZÁVĚR

Cíle našeho projektu jsou v souladu se strategickými dokumenty rozvoje vzdělávání na národní a evropské úrovni. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 – 2015 je v kapitole B.4 uveden cíl „Podporovat partnerství mezi školami a kulturními institucemi (knihovny, muzea, galerie, divadla, koncertní sály, kina atd.), mezi školami a profesionálními umělci – odstraňovat bariéry této spolupráce (průběžně).“ Cílem operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti naší země.
Jsme přesvědčeni, že rozvoj kreativity a uměleckých oborů je nejen nadstandardem, ale jednou z cest k prosperitě a vyšší kvalitě života. Tento názor podporuje například koncept inteligentní specializace (pozn.), který počítá s nalezením silných stránek jednotlivých regionů s možností založit ekonomický rozvoj regionu v oblasti netechnických inovací včetně oblasti kultury (příklad založení nového odvětví: rozvoj aplikací IT v oblasti managementu historického dědictví ve Florencii).
Silná stránka našeho projektu je v založení partnerství desítek škol různých typů a neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. V obcích, kde partnerské školy působí, může mít projekt přesah díky založení doplňkové činnosti škol – např. vznik zvukové studia umožní škole více spolupracovat s místní kulturní scénou, provoz grafického studia povede ke spolupráci škol s reklamními a mediálními organizacemi v regionu, v rámci vzdělávání dospělých školy naváží spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním. Díky aktivitám projektu budou vytvořena nová pracovní místa a další návazné projekty mohou vyústit v užší spolupráci místních kulturních a vzdělávacích organizací do podoby tzv. kreativních či kulturních klastrů.

___________________________
Pozn.: Koncept inteligentní specializace je ústředním pilířem Strategie Evropa 2020. Základem tohoto konceptu je vyhledání silné stránky každého regionu – tzv. domény, tj. oblasti, ve které je regionální ekonomika konkurenceschopná na globálním trhu. Tato doména by měla být základem ekonomického rozvoje regionu. Podmínkou je to, aby v regionu existovaly příbuzné obory, které sdílí stejnou znalostní základnu (podrobná definice konceptu inteligentní specializace in: Čadil, V.: Inteligentní specializace jako nový koncept regionální inovační politiky v EU; Technologické centrum AV ČR, 2012).
Google Analytics

© informační portál ZUŠ 2013