< zpět na hlavní stranu


Společnost Portedo o.p.s. v letech 2015 a 2016 vytvořila platformu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR, která sdružuje celkem 65 škol (seznam škol zde). Ve spolupráci se školami byly připraveny dva projektové záměry: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitostiPodpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání. Na první projekt byla v červenci 2017 schválena dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizace projektu od října 2017. Na druhý projekt bude podána žádost o dotaci v roce 2018, případně bude projekt rozdělen na několik částí (bude záviset na podobě dotačních výzev).
Podrobné informace o projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti uvádíme zde. Informace o projektu Podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání najdete v níže uvedeném textu:


PROJEKT PODPORA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ V UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ       Úvod

       1. Klíčové aktivity projektu

       2. Harmonogram

       3. Rozpočet

       4. Udržitelnost projektu

       5. ZávěrÚVOD

Jsme přesvědčeni, že postupující automatizace a robotizace práce v příštích desetiletích dramaticky sníží počet míst v „rutinních“ povoláních a zvýší se naopak význam povolání vyžadujících empatii a tvořivost. Někteří ekonomové a sociologové dokonce hovoří o nové společenské skupině 21. století – tzv. kreativní třídě (umělci, učitelé, designéři, vědci, vývojáři a další). Oproti povoláním z oblasti výroby a služeb, kde je nutné dodržovat přesné pracovní postupy, lidé v kreativních povoláních mohou, respektive musí uplatnit svou tvořivost. Pro skokově se měnící pracovní trh budou „měkké“ kompetence stále důležitější. Proto projekt podpoří umělecké vzdělávání především v jeho inovativní a kreativní podobě spojené s digitálními technologiemi.
V rámci projektu budeme analyzovat úspěšné aktivity v zahraničí. Budeme hledat nové metody výuky a vytvoříme databázi zkušeností. Účastníkům projektu nabídneme možnost seznámit se s moderními technologiemi – výukovými softwary, notačními programy, střižnami, zvukovými bankami a dalšími technologiemi a softwarovými nástroji.

Počítáme, že bude na projektu spolupracovat 65 partnerských škol sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělávání v ČR (ZUŠ, ZŠ, SUŠ, gymnázia a konzervatoře). Další školy se mohou do termínu podání žádosti do projektu zapojit. Na projektu bude spolupracovat také několik neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. Další typy škol – mateřské a střední školy, VOŠ a VŠ – budou na projektu spolupracovat jako pilotní školy při realizaci některých aktivit.

1. KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1.1 Výuka hudebních předmětů na ZUŠ s využitím digitálních technologií
1.2 Zavedení zvukových studií do výuky na ZUŠ a konzervatořích
1.3 Grafické studio jako součást výtvarného oboru ZUŠ
1.4 Multimediální tvorba na ZUŠ

2.1 Využití digitálních technologií ve výuce hudební výchovy na ZŠ a gymnáziích
2.2 Využití digitálních technologií ve výuce výtvarné výchovy na ZŠ a gymnáziích
2.3 Využití digitálních technologií ve výuce na konzervatořích

3.1 Vytvoření projektových webových stránek (portálu)
3.2 Podpora škol v dalších oblastech


1.1 Výuka hudebních předmětů na ZUŠ s využitím digitálních technologií
V rámci této aktivity budou vytvořeny tři moduly – dva moduly pro výuku hudební nauky a jeden modul pro zvukovou tvorbu.
A) Součástí modulu pro výuku hudební nauky je vybavení učebny hudební nauky 10 žákovskými stanicemi s PC, zvukovou kartou, MIDI klávesnicí, mikrofonem, sluchátky a výukovými softwary; žákovské stanice budou propojeny s učitelskou stanicí, která bude navíc vybavena periferiemi (projektor, tiskárna, datové úložiště atd.). Cena jedné učebny pro 20 žáků se pohybuje v rozpětí 330 000 až 380 000 Kč (ceny v celém textu uvádíme včetně DPH).

B) Druhou variantou multimediální učebny hudební nauky je návrh využívající interaktivní tabuli nebo interaktivní projektor, který bude propojen s učitelskou stanicí vybavenou počítačem s příslušným softwarem a periferiemi (projektor, tiskárna, datové úložiště). Interaktivní tabule/projektor může být propojen s tablety, které budou mít žáci k dispozici. Tento systém umožní efektivnější výuku i individualizaci úkolů podle schopností žáků.

C) V modulu pro zvukovou tvorbu popisujeme učebnu vybavenou 4 žákovskými stanicemi s počítačem (každý počítač se dvěma monitory), s externí zvukovou kartou, MIDI klávesnicí a klávesami, sluchátky, sadou mikrofonů, výukovými programy, střižnou zvuku a notačním programem. Učitelská stanice bude vybavena počítačem se třemi monitory, zvukovou kartou, MIDI klávesnicí, sadou mikrofonů, sluchátky, dvěma poslechovými monitory, softwarem na úpravu zvuku, notačním programem, tiskárnou, skenerem a sdíleným datovým úložištěm.
Bude vytvořen návod, jak realizovat studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (materiály a návody, dobrá praxe, kontakty na zkušené učitele…). Budou vytvořeny metodické materiály pro výuku hudební nauky s využitím digitálních technologií. V rámci této aktivity bude připraveno e-learningové středisko a semináře pro učitele, které jim nabídnou informace, jak plně využít možnosti multimediálních učeben.

Dílčí cíle aktivity:
     vybudování učeben hudební nauky a učeben zvukové tvorby podle výše uvedených specifikací,
     pořízení centrálního serveru, který bude určen pro sdílení informací k výuce a také pro dálkovou
       údržbu počítačů,
     nové texty v ŠVP partnerských škol,
     vytvoření výukových materiálů pro výuku hudební nauky s využitím digitálních technologií,
     uskutečnění pilotních hodin, které budou zaznamenány na video,
     vytvoření manuálu pro přípravu a realizaci studijního zaměření Elektronické zpracování hudby
       a zvuková tvorba
,
     uspořádání seminářů pro učitele na téma využití multimediálních prostředků ve výuce
       hudebních předmětů,
     vybudování e-learningového střediska pro vzdělávání učitelů v oblasti multimédií,
     vytvoření poradenské linky (telefon a email) a technické podpory.

1.2 Zavedení zvukových studií do výuky na ZUŠ a konzervatořích
Součástí klíčové aktivity 1 je také vybudování zvukových studií. Návrh vybavení semiprofesionálního zvukového studia počítá s náklady v rozpětí 120 000 až 150 000 Kč.
D) Modul zvukové studio obsahuje počítač se střižnou Cubase a třemi monitory, profesionální zvukovou kartou (osm analogových vstupů a výstupů s možností rozšíření), dva poslechové monitory, sluchátkový distribuční modul, studiová sluchátka a sada mikrofonů – 4 dynamické nástrojové mikrofony, dynamický zpěvový mikrofon, kondenzátorový studiový mikrofon, 2 studiové kondenzátorové mikrofony a mikrofon pro velký buben (sada mikrofonů může být modifikována podle potřeb jednotlivých škol); návrh obsahuje také 8 kusů mikrofonních stojanů a kabeláž.
Projekt klade důraz na propojení jednotlivých zvukových studií – semináře na téma zvuková tvorba poskytnou školám komplexní informace o technice nahrávání a úpravě zvukových nahrávek, o základech akustiky, učitelé budou moci sdílet své zkušenosti na projektových webových stránkách. V rámci projektu bude vytvořeno jedno profesionální zvukové studio, které nabídne zázemí pro pořádání seminářů a umožní zpracovávat nahrávky pořízené ve školních studiích například pro potřeby propagačních CD, či umožní nahrávat profilová CD partnerských škol přímo ve studiu.

Dílčí cíle aktivity:
     vybudování semiprofesionálních zvukových studií na partnerských školách,
     stavba jednoho profesionálního studia, které bude určeno pro zpracování nahrávek školních studií
       a pro kurzy nahrávání a zpracování zvuku,
     vytvoření návodů a studijních materiálů, které pomohou plně využít možnosti zvukových studií,
     pořádání seminářů na téma zvuková tvorba a záznam zvuku,
     realizace e-learningových kurzů,
     vytvoření prostoru pro sdílení informací mezi učiteli (diskusní fórum na webových stránkách,
       případně informační bulletin).

1.3 Grafické studio jako součást výtvarného oboru ZUŠ
Třetí aktivitou je budování grafických a multimediálních studií výtvarného oboru základních uměleckých škol. Modernizace této oblasti vzdělávání má velký význam pro praktické využití kreativních vizuálních aktivit na pracovním trhu. Základní oblastí je zde plošný design, další oblastí je multimediální tvorba (v současném pojetí výtvarného oboru je multimediální tvorba druhým pilířem základní gramotnosti výtvarného oboru). Vybavení kompletních pracovišť (učeben) pro multimediální tvorbu na základních uměleckých školách zaostává z důvodu nedostatku investičních prostředků využitelných na nákup digitálních technologií.
Návrh jedné učebny grafického studia pro plošný design předpokládá 5 až 10 PC stanic. Důraz je kladen na kvalitní grafické karty; pozornost je věnována i monitorům s možností kalibrace barev – navrhujeme monitory s úhlopříčkou 25“ a s příslušným vybavením + alespoň jeden větší (od 27“). Počítače budou ovládány grafickými tablety. Každá žákovská stanice bude pravděpodobně vybavena balíkem programů Adobe (především Photoshop a Illustrator, případně Premiere Pro, After Effects, Audition, Adobe Media Encoder a další). Studio bude vybaveno kvalitní laserovou tiskárnou. Žákovské stanice budou propojeny s učitelskou stanicí a s datovým úložištěm. Učebna umožní práci s plošným designem a fotografií. V případě dovybavení příslušnou technikou a softwary bude možné vytvářet také animované a hrané filmy a multimediální projekty.

Dílčí cíle aktivity:
     vybavení grafického studia (počítač s kvalitními grafickými kartami, monitory s kalibrací barev,
       laserová tiskárna a software),
     nové texty v ŠVP partnerských škol,
     vytvoření materiálů a manuálů, které pomohou plně využít možnosti grafického studia,
     uskutečnění pilotních hodin, které budou zaznamenány na video,
     uspořádání seminářů pro učitele na téma práce v grafickém studiu,
     realizace e-learningových kurzů,
     vytvoření databáze žákovských prací.

1.4 Multimediální tvorba na ZUŠ
Od roku 2012 mají všechny základní umělecké školy v ČR své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP). Reforma školského zákona z roku 2004 poskytla školám větší autonomii. Pro ZUŠ se otevřely možnosti nových studijních zaměření. Jedním z nich je také Multimediální tvorba, resp. využití multimediálních prostředků ve výuce na ZUŠ.
V rámci projektu připravíme návody, jak implementovat principy multimediální tvorby do výuky na ZUŠ. Bude se jednat o čtyři podoby výuky s využitím multimediálních prostředků:
A) Využití multimediálních prostředků ve výtvarném oboru – např. počítačová grafika, animace, tvorba vlastních multimediálních prací atd. Součástí této aktivity bude vybavení učeben digitálními technologiemi například tak, jak navrhujeme v klíčové aktivitě 1.3.
B) Využití multimediálních prostředků v hudebním oboru může vycházet ze studijního zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, které je uvedeno v RVP pro ZUV. Toto studijní zaměření počítá se třemi moduly – Hra na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání, Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvukuTvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií. Cílem bude vlastní zvuková tvorba žáků, tedy tvorba využívající multimediální prostředky.
C) Integrované studijní zaměření, které propojí více oborů – například taneční představení s projekcí, využití digitálních technologií v literárně-dramatickém oboru, performance s použitím obrazu a zvuku apod.
D) Volitelný předmět v rámci hudebního, výtvarného nebo literárně-dramatického oboru. V hudebním oboru budou žáci seznámeni s notačními programy, záznamem a úpravou zvuku, využitím zvukových bank atd. Ve výtvarném oboru se žáci seznámí s počítačovou grafikou, animačními programy, se softwary pro záznam a úpravu videa. V literárně-dramatickém oboru se bude jednat především o práci s videem.

Součástí KA 1.4 bude sbírání dobré praxe, pokusíme se vytvořit pilotní programy používající multimediální tvorbu ve výuce ZUŠ, tyto programy otestujeme a výsledky pilotáže zveřejníme na projektových webových stránkách a v publikaci. Výsledky pilotáže budou předány učitelům na seminářích pořádaných jako součást klíčových aktivit 1.1 a 1.3.
KA 1.4 bude zahrnovat také „laboratoře“, kde budeme testovat potenciální využití nových technologií. Například vybudujeme vzorovou učebnu výuky hry na elektronické klávesové nástroje, otestujeme využití thereminvoxu ve výuce hudební nauky, vyzkoušíme potenciál VJingu pro výtvarný obor, otestujeme využití virtuální a rozšířené reality ve výuce uměleckých předmětů atd.
Dílčí cíle aktivity:
     shromáždění a publikace dobré praxe v oblasti multimediální tvorby na základních uměleckých školách,
     vytvoření koncepce výuky s využitím multimediálních prostředků v rámci hudebního a výtvarného oboru,
     vytvoření manuálu pro přípravu integrovaného studijního zaměření Multimediální tvorba,
     vytvoření manuálu a metodických nástrojů pro výuku volitelného předmětu, který využije multimediální
       prostředky ve výuce na ZUŠ,
     vytvoření pilotních programů pro výuku s využitím multimediálních prostředků – jak jednooborových,
       tak integrovaných studijních zaměření,
     "laboratoř" pro otestování digitálních technologií ve výuce hud. nauky na ZUŠ a hud. výchovy na ZŠ,
     "laboratoř VJ-ingu – využití ve výtvarém oboru ZUŠ,
     "laboratoř", která otestuje možnosti využití virtuální a rozšířené reality ve výuce uměleckých předmětů,
     realizace koncertů s využitím digitálních technologií,
     uskutečnění soutěže žákovských multimediálních prací,
     výroba publikace, která shrne výstupy této aktivity,
     zveřejnění výsledků testování studijních programů pro výuku s využitím multimediálních prostředků
       na webových stránkách projektu.

2.1 Využití digitálních technologií ve výuce hudební výchovy na ZŠ a gymnáziích
Podstatou této aktivity projektu je podpořit využití digitálních technologií ve výuce hudební výchovy na základních školách a gymnáziích. Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání definuje hudební výchovu v kapitole Umění a kultura. RVP počítá s využitím počítačů ve výuce hudební výchovy. V praxi je však využití moderních technologií (pomineme-li reprodukci hudby) ve výuce tohoto předmětu zřídka využívané. Projekt nabídne základním školám upravený modul A (1.1) určený pro výuku hudební nauky na ZUŠ. Součástí aktivity bude také vznik výukových materiálů a seminářů na téma výuka hudební výchovy s využitím digitálních technologií.
Vybavení multimediální učebny počítá se žákovskými stanicemi, každá pro 2 až 3 žáky. Jednotlivé žákovské stanice budou vybaveny počítačem s kvalitnější interní zvukovou kartou, MIDI klávesnicí, mikrofonem, sluchátky a softwarem (výukové a notační programy, software na záznam a úpravu zvuku). Žákovské stanice budou propojeny s učitelskou stanicí, která bude vybavena počítačem s kvalitní externí zvukovou kartou, MIDI klávesnicí, sadou mikrofonů, sluchátky, dvěma poslechovými monitory, softwarem pro záznam zvuku a notačním programem. Učitelská stanice bude propojena s dalšími periferiemi – dataprojektor/interaktivní tabule, tiskárna, skener a sdílené datové úložiště.
Dílčí cíle aktivity:
     vybudování učeben hudební výchovy podle výše uvedených technických specifikací,
     realizace seminářů pro učitele na téma výuka hudební výchovy s využitím digitálních technologií,
     vytvoření vzdělávacích materiálů pro výuku hudební výchovy s využitím digitálních technologií,
     vybudování e-learningového střediska pro vzdělávání učitelů,
     zřízení poradenské linky (telefon a email) a technické podpory,
     závěrečná zpráva o této aktivitě, která bude uveřejněna na webových stránkách projektu.

2.2 Využití digitálních technologií ve výuce výtvarné výchovy na ZŠ a gymnáziích
Tato aktivita projektu se zaměří na podporu využití digitálních technologií ve výuce výtvarné výchovy na základních školách a gymnáziích. Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání i gymnázia hovoří o výtvarné výchově v oddílu Umění a kultura. Tato část projektu adaptuje klíčovou aktivitu 1.3 (Grafické studio jako součást výtvarného oboru ZUŠ) pro potřeby výuky výtvarné výchovy na základních školách a gymnáziích. Vedle vybudování multimediálních učeben bude součástí této aktivity také vznik výukových materiálů a seminářů na téma výuka výtvarné výchovy s využitím digitálních technologií.
Vybavení multimediální učebny počítá se žákovskými stanicemi, každá pro 1 až 2 žáky. Jednotlivé žákovské stanice budou vybaveny počítačem s kvalitní grafickou kartou, monitory s možností kalibrace barev a úhlopříčkou 25“, programy pro grafické úpravy (balík programů Adobe a Corel). V případě, že škola projeví zájem o animaci a multimediální tvorbu, každá z žákovských stanic bude vybavena softwarem pro animaci, střih a úpravy zvuku a obrazu (nutno počítat s pořízením příslušných licencí).
Žákovské stanice budou propojeny s učitelskou stanicí, která bude vybavena dvěma monitory, z nichž jeden bude větší (min. 27“). Učitelská stanice bude vybavena příslušným softwarem a bude propojena s dalšími periferiemi – dataprojektorem, externími reproduktory, kvalitní tiskárnou a datovým úložištěm pro archivaci a sdílení prací žáků.
Dílčí cíle aktivity:
     vybavení multimediální učebny výtvarné výchovy podle výše uvedené specifikace; případně pořízení
       softwarových licencí pro animaci a multimediální tvorbu (programy pro animaci, střih a úpravy
       zvuku a obrazu),
     pořízení datového úložiště, které bude určené pro archivaci prací žáků a pro sdílení informací k výuce,
     vytvoření materiálů a manuálů, které pomohou plně využít možnosti multimediální učebny výtvarné výchovy,
     realizace seminářů pro učitele na téma práce v multimediální učebně výtvarné výchovy,
     vytvoření e-learningového střediska,
     provoz poradenské linky s technickou podporou (včetně zajištění dálkové údržby počítačů).

2.3 Využití digitálních technologií ve výuce na konzervatořích
Tato aktivita nabídne konzervatořím technologické vybavení učeben hudební teorie. Digitální technologie mohou zefektivnit a zatraktivnit výuku v předmětech společného odborného základu – dějinách hudby, hudební nauce, intonaci, rytmu a sluchové analýze, harmonii, hudebních formách a kontrapunktu, analýze skladeb a dalších. Využití digitálních technologií je od roku 2012 povinnou součástí kurikula konzervatoří v předmětu Počítačové technologie v hudbě – tento předmět se věnuje notačním programům, softwarům pro záznam zvuku a úpravu zvuku, akustice atd. Náš projekt pomůže partnerským školám využívat digitální technologie také v dalších předmětech – nejen v hudebně-teoretických, ale i v pedagogických předmětech.
Dílčí cíle aktivity:
     v rámci projektu budou digitálními technologiemi vybaveny učebny hudebních a pedagogických předmětů
       v oborech Hudba, Zpěv, Tanec a Hudebně dramatické umění – tj. všech oborů, které se na konzervatořích
       vyučují,
     budou realizovány semináře pro učitele konzervatoří na téma výuka hudebních předmětů s využitím
       digitálních technologií,
     bude vytvořena sekce pro učitele konzervatoří na webových stránkách projektu.

3.1 – Vytvoření projektových webových stránek (portálu)
Projektový webový portál bude propojovat několik webových stránek, e-learningové kurzy a datové úložiště. Samostatné webové stránky budou určeny pro aktivity na ZUŠ (se sekcí pro konzervatoře), dále bude součástí portálu web pro ZŠ a web pro gymnázia. Doplňkem webových stránek bude e-learningové centrum, které bude obsahovat kurzy, jež doplní klíčové aktivity 1.1 až 2.3 (využití digitálních technologií ve výuce uměleckých předmětů). V rámci projektu bude vybudováno samostatné datové úložiště určené pro výsledky práce z lekcí zvukové tvorby, dále z hodin grafické tvorby, animace a multimediální tvorby a výstupy ze školních zvukových studií. Součástí webových stránek budou také diskusní fóra a emailové konference, které budou vyhrazeny pro management jednotlivých aktivit.
Webové stránky nabídnou také metodické sekce jednotlivých oborů, odkazy na odborné časopisy, knihovny, umělecké soutěže, příbuzné projekty v zahraničí atd. Významnou součástí portálu bude také přehled úspěšných projektů, které podpořily umělecké vzdělávání v minulých letech.
Dílčí cíle aktivity:
     vytvoření pracovních (redakčních) skupin pro jednotlivé části portálu,
     příprava struktury webových stránek,
     zajištění koordinátorů jednotlivých sekcí webových stránek,
     příprava obsahu a testování webových stránek,
     spuštění pěti vzájemně provázaných webových stránek,
     realizace e-learningového centra,
     zprovoznění datového centra,
     spuštění diskusních fór a emailových konferencí,
     představení webových stránek partnerům projektu a odborné veřejnosti,
     spolupráce s příbuznými weby v ČR i v zahraničí.

3.2 – Podpora škol v dalších oblastech
V rámci této kapitoly nabídneme základním uměleckým školám pomoc s administrativou a s využitím technologií pro účely řízení školy. Bude se jednat především o následující oblasti:
     partnerským školám nabídneme manažerský software, který umožní průběžné sledování
       účetnictví vedením školy, kontrolu plnění rozpočtu, výběru úplat za vzdělávání a další,
     ve spolupráci s výrobci administrativních softwarů zajistíme rozvoj počítačových programů
       pro dokumentaci školy, databáze žáků nebo elektronické třídnice,
     vedení škol seznámíme s on-line kanceláří a dalšími webovými aplikacemi, které usnadní
       administrativní práce,
     představíme komunikační nástroje (emailová konference, webové diskusní fórum, sdílené
       kalendáře a další).


2. HARMONOGRAM

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU
     3. 12. 2014 byla realizována konference k zahájení příprav projektu.
     Od roku 2015 byly pořádány semináře pro učitele na téma digitální technologie v uměleckém vzdělávání.
     Během let 2015 a 2016 byla vytvořena síť partnerských a spolupracujících škol.
     V roce 2016 byly zpracovány podněty a potřeby škol do finální podoby klíčových aktivit.
     7. 10. 2016 byla uspořádána 2. konference k uměleckému vzdělávání.
     Během roku 2017 bude připravena finální verze projektového záměru (záměrů).
     Během roku 2018 bude podána žádost o dotaci (OP VVV, IROP, OP PPR, příp. další finanční zdroje).

REALIZACE PROJEKTU – ROK 1
Přípravná fáze jednotlivých aktivit: vybavení škol zvukovými a grafickými studii a učebnami využívajícími digitální technologie, příprava seminářů pro učitele a vedení škol a příprava dalších doplňkových aktivit.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 2
Realizace všech aktivit projektu.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 3
Dokončení aktivit projektu, vydání vzdělávacích materiálů v rámci jednotlivých aktivit, zpracování závěrečných zpráv.

ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU
Vyúčtování projektu řídícímu orgánu operačního programu a příprava dalších navazujících projektů.


3. ROZPOČET

Na přípravě projektového záměru spolupracovalo 51 ZUŠ (více než 10 % ZUŠ v ČR), dalších 14 škol jiného typu (konzervatoře, ZŠ, gymnázia). Součet potřeb těchto škol v oblasti digitálních technologií se pohybuje v řádu desítek mil. Kč. Podle podoby dotačních výzev bude podán jeden velký projekt, nebo (pravděpodobněji) bude projekt rozdělen do více menších projektů, na které budou čerpány finanční prostředky z více zdrojů (OP VVV, IROP, OP PPR a další).


4. UDRŽITELNOST PROJEKTU

Zvuková studia a učebny vybavené digitálními technologiemi budou součástí výuky na školách i po ukončení projektu. Výukové materiály vytvořené v rámci jednotlivých klíčových aktivit budou volně ke stažení v digitální podobě. Webový portál bude provozován i po ukončení projektu (financován bude například z poplatků škol). Na webových stránkách budou shrnuty všechny výstupy projektu, budou zde k dispozici videozáznamy ukázkových hodin, bude zde archiv webinářů a e-learningových kurzů a další informace.


5. ZÁVĚR

Cíle našeho projektu jsou v souladu se strategickými dokumenty rozvoje vzdělávání na národní i evropské úrovni. Cílem operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti naší země.
Jsme přesvědčeni, že rozvoj kreativity a uměleckých oborů není nadstandardem, ale jednou z cest k prosperitě a vyšší kvalitě života. Jednou z cest k realizaci této vize může být například koncept inteligentní specializace (pozn.). Tento koncept počítá s nalezením silných stránek jednotlivých regionů. Je možné založit ekonomický rozvoj regionu také v oblasti netechnických inovací včetně oblasti kultury (příklad založení nového odvětví: rozvoj aplikací IT v oblasti managementu historického dědictví ve Florencii).
Silná stránka našeho projektu je v založení partnerství desítek škol různých typů a neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. V obcích, kde partnerské školy působí, může mít projekt přesah díky založení doplňkové činnosti škol – např. vznik zvukové studia umožní škole více spolupracovat s místní kulturní scénou, provoz grafického studia povede ke spolupráci škol s reklamními a mediálními organizacemi v regionu. Díky aktivitám projektu budou vytvořena nová pracovní místa a další návazné projekty mohou vyústit v užší spolupráci místních kulturních a vzdělávacích organizací do podoby tzv. kreativních klastrů (například Zlínský kreativní klastr).

___________________________
Pozn.: Koncept inteligentní specializace je ústředním pilířem Strategie Evropa 2020. Základem tohoto konceptu je vyhledání silné stránky každého regionu – tzv. domény, tj. oblasti, ve které je regionální ekonomika konkurenceschopná na globálním trhu. Tato doména by měla být základem ekonomického rozvoje regionu. Podmínkou je to, aby v regionu existovaly příbuzné obory, které sdílí stejnou znalostní základnu (podrobná definice konceptu inteligentní specializace in: Čadil, V.: Inteligentní specializace jako nový koncept regionální inovační politiky v EU; Technologické centrum AV ČR, 2012).
Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017