< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

SPOLUPRÁCE UČITELŮ A UMĚLCŮProjekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Cílem této aktivity je podpořit spolupráci ZŠ s konzervatořemi a především ZUŠ v oblasti výuky uměleckých předmětů. Jako účinný nástroj k dosažení tohoto cíle využijeme principy programu kreativních partnerství (pozn.) mezi učiteli a umělci.

Ve spolupráci se a Společností pro kreativitu ve vzdělávání připravíme společné aktivity učitelů ZŠ, gymnázií a učitelů ZUŠ (konzervatoří), které podpoří a pomohou rozvíjet schopnosti jak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tak intaktních žáků. Do těchto aktivit, které budou probíhat jako součást vyučování, se zapojí všichni žáci ve třídě.

Do aktivity se zapojí celkem 6 týmů. Každý tým je složen z učitelů partnerské ZŠ a učitelů-umělců ZUŠ, případně konzervatoří. Týmy jsou z těchto měst:
  2 týmy z Prahy
  1 tým z Potštátu
  1 tým ze Sedlčan
  1 tým z Kadaně
  1 tým ZŠ Hrádek nad Nisou a ZUŠ Liberec


___________________________
Pozn.: Jedná se o vzdělávací programy využívající kreativní metody práce a spolupráci škol a učitelů s umělci a profesionály z tvůrčích oblastí. Při implementaci programu bude projekt vycházet ze zkušeností partnera s implementací úspěšného programu Kreativní partnerství na českých školách a dalších programů zapojujících umělce do vzdělávání. Kreativní programy výuky využívající partnerství škol s umělci, např. program Kreativní partnerství, mají prokázané výrazné pozitivní dopady na efektivní učení, rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení motivace žáků, jejich docházky, zlepšení sociálního klimatu tříd a přispívají tak ke zvyšování kvality vzdělávání. Jedná se zároveň o programy, které prokazatelně podporují začleňování a individuální podporu žáků se SVP. Proto bude předkládaný projekt stavět na zkušenostech s těmito metodami práce a tyto přizpůsobovat podmínkám spolupráce ZŠ se ZUŠ/konzervatořemi.© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017